Kế hoạch chuyên môn tuần 21 (từ 22-28/01/2024)

Lượt xem:

Đọc bài viết

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG THPT KRÔNG BÔNG                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 Số: 21-KHCM                                                              Krông Bông, ngày 19 tháng 01 năm 2024

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 21

(Từ 22-28/01/2024)

 I/ Nhận xét, đánh giá tuần 20 (tuần đầu HKII):

– Ổn định và tổ chức dạy học kỳ II tuần đầu tiên theo TKB. Dạy thay thầy cô nghỉ việc riêng, bị đau (T Truyền xin nghỉ tiết 5 thứ 3 bị đau 10A11). Nghỉ học chiều thứ 2 để sơ kết HKI.

– Tổ chức Sơ kết HKI và báo cáo kết quả cho Sở theo kế hoạch.

– Tiếp nhận HS chuyển đến và cho HS chuyển đi đầu HKII (03 HS đến; 02 HS đi)

– Tham gia các lớp tập huấn do Sở tổ chức như: Tập huấn triển khai chính sách và hướng dẫn kỹ năng công tác xã hội trường học; tập huấn công tác văn thư lưu trữ…

– Bồi dưỡng đội tuyển HSG olympic 10-3 và học sinh giỏi tỉnh theo lịch.

– Họp chuyên môn với các TTCM đánh giá KQ HKI, bàn KH dạy học kỳ II

II/ Kế hoạch tuần 21:

  1. Chuyên môn:

– Dạy học theo TKB học kỳ II tuần 21. Bố trí dạy thay những GV có việc riêng nếu có đề xuất.

– Tổ chức thi chọn lại HSG cấp trường môn Anh 10 (13h ngày 23/01)

– Đăng ký ôn thi TN 12 cho học sinh có nhu cầu ôn tập, áp dụng từ tuần 23 (sau tết) .

– Hoàn thành đăng ký và chuẩn bị tham gia Cuộc thi KHKT-KN cấp tỉnh từ 01-03/2/2024

– Tổ chức kiểm tra nội bộ và dự giờ GV học kỳ II theo KH và QĐ.

– Tiếp tục bồi dưỡng các đội tuyển HSG theo phân công. Tổ trưởng tiến hành khảo sát và chốt DS dự thi HSG Olympic 10-3 nộp về CM trước ngày 30/01/2024 để nộp đăng ký.

– Tăng cường dự giờ góp ý cho GV đi thi GVCN giỏi tỉnh (dự kiến tổ chức từ ngày 22-27/02/2024)

– BGH dự sinh hoạt tổ chuyên môn (TTCM gửi KH sinh hoạt chuyên môn hang tháng để BGH phân công dự)

– Tổ chuyên môn sinh hoạt chú ý phân tích kĩ đề minh họa thi tốt nghiệp năm 2025 của Bộ theo CTGDPT mới (có biên bản lưu lại để phục vụ kiểm tra thanh tra).

  1. Kế hoạch khác

– Tham gia Hội nghị Sơ kết HKI, triển khai HKII ngày 26/01/2024: T Thạch

– Các tổ góp ý dự thảo tiêu chí lựa chọn SGK nộp CM trước 25/1/2024 để nộp Sở.

– Nộp danh sách và hồ sơ thi GVCN giỏi tỉnh trước ngày nghỉ tết (T Tâm)

– Phối hợp CA huyện và thị trấn tổ chức tuyên truyền cho HS lớp 10

Trên đây là kế hoạch chuyên môn tuần 21, đề nghị tất cả tổ trưởng, nhóm trưởng và giáo viên, nhân viên liên quan thực hiện.

Nơi nhận:                                                                                                                                       KT. HIỆU TRƯỞNG

  • BGH,                                                                                                                                         P.HIỆU TRƯỞNG
  • Tổ CM, web trường, edoc
  • Lưu.                                                

                                                                                                                                                             Nguyễn Công Lam