• Trần Cảnh Hoài
 • Tổ Thể dục - QPAN
 • Tổ trưởng
 • Nguyễn Văn Thịnh
 • Tổ Thể dục - QPAN
 • Tổ phó CM
 • Môn QPAN
 • Lê Văn Hiểu
 • Tổ Thể dục - QPAN
 • Giáo viên
 • Trần Thanh Nhật
 • Tổ Thể dục - QPAN
 • Giáo viên, PBT ĐT
 • Môn QPAN
Nguyễn Văn Dũng
 • Nguyễn Văn Dũng
 • Tổ Thể dục - QPAN
 • Giáo viên
 • Nguyễn Hữu Đài
 • Tổ Thể dục - QPAN
 • Giáo viên
 • Đinh Văn Thành
 • Tổ Thể dục - QPAN
 • Giáo viên
 • Nguyễn Văn Minh
 • Tổ Thể dục - QPAN
 • Giáo viên