Phan Công Trung
 • Phan Công Trung
 • Tổ Vật Lý - CN
 • Tổ trưởng
 • Nguyễn Thị Khuyên
 • Tổ Vật Lý - CN
 • Tổ phó CM
 • Võ Hải Hà
 • Tổ Vật Lý - CN
 • Giáo viên
 • Thạc sĩ
Nguyễn Quang Hào
 • Nguyễn Quang Hào
 • Tổ Vật Lý - CN
 • Giáo viên
 • Thạc sĩ
 • Lê Thị Mười
 • Tổ Vật Lý - CN
 • Giáo viên
 • Phạm Thành Tài
 • Tổ Vật Lý - CN
 • Giáo viên
 • Phạm Văn Thuyên
 • Tổ Vật Lý - CN
 • Giáo viên
 • Trần Thị Thanh Thương
 • Tổ Vật Lý - CN
 • Giáo viên
Đặng Quang Tùng
 • Đặng Quang Tùng
 • Tổ Vật Lý - CN
 • Giáo viên, Bí thư ĐTN
Hoàng Minh Quốc
 • Hoàng Minh Quốc
 • Tổ Vật Lý - CN
 • Chủ tịch Công đoàn