Hoàng Minh Quốc
 • Hoàng Minh Quốc
 • BCH CÔNG ĐOÀN
 • Chủ tịch Công Đoàn
 • 0919124636
 • quochmkrb@gmail.com
Nguyễn Thị Minh Trí
 • Nguyễn Thị Minh Trí
 • BCH CÔNG ĐOÀN
 • phó Chủ tịch Công Đoàn
 • 0986719027
 • minhtri1977@gmail.com
Hoàng Minh Quốc
 • Hoàng Minh Quốc
 • BCH CÔNG ĐOÀN
 • Chủ tịch Công đoàn
Nguyễn Văn Dũng
 • Nguyễn Văn Dũng
 • BCH CÔNG ĐOÀN
 • UV BCH
 • Nguyễn Thị Thúy Nga
 • BCH CÔNG ĐOÀN
 • UV BCH