HOÀNG MINH QUỐC
  • HOÀNG MINH QUỐC
  • BCH CÔNG ĐOÀN
  • CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN
  • Hoàng Minh Quốc
  • BCH CÔNG ĐOÀN
  • Chủ tịch Công Đoàn
Nguyễn Thị Minh Trí
  • Nguyễn Thị Minh Trí
  • BCH CÔNG ĐOÀN
  • phó Chủ tịch Công Đoàn