DƯƠNG KIM THẠCH
 • DƯƠNG KIM THẠCH
 • BAN GIÁM HIỆU
 • Hiệu trưởng
 • 0123456789
 • ht@vtk.com
 • Thông tin thêm của Hiệu trưởng (địa chỉ, công tác...)
NGUYỄN CÔNG LAM
 • NGUYỄN CÔNG LAM
 • BAN GIÁM HIỆU
 • PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 • 0941709777
 • conglamkrb@gmail.com
 • Thông tin thêm của Hiệu phó (địa chỉ, công tác...)
PHẠM VĂN TÂM
 • PHẠM VĂN TÂM
 • BAN GIÁM HIỆU
 • PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 • 0977973122
 • phamvantamkrb@gmail.com
 • HỒ THỊ NGUYỆT
 • BAN GIÁM HIỆU
 • PHÓ HIỆU TRƯỞNG