Dương Kim Thạch
 • Dương Kim Thạch
 • BAN GIÁM HIỆU
 • Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng
 • 0983951848
 • thachthd@gmail.com
Phạm Văn Tâm
 • Phạm Văn Tâm
 • BAN GIÁM HIỆU
 • Phó hiệu trưởng
 • 0977973122
 • phamvantamkrb@gmail.com
Hồ Thị Nguyệt
 • Hồ Thị Nguyệt
 • BAN GIÁM HIỆU
 • Phó hiệu trưởng
 • 0964267070
 • honguyet1177@gmail.com
Nguyễn Công Lam
 • Nguyễn Công Lam
 • BAN GIÁM HIỆU
 • UVBTV Đảng ủy, phó hiệu trưởng
 • 0941709777
 • conglamkrb@gmail.com
 • Thạc sĩ