Dương Kim Thạch
 • Dương Kim Thạch
 • BCH ĐẢNG BỘ
 • Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng
 • 0983951848
 • thachthd@gmail.com
 • Phan Minh Phước
 • BCH ĐẢNG BỘ
 • UVBTV Đảng ủy, thư ký HĐ
Phạm Văn Tâm
 • Phạm Văn Tâm
 • BCH ĐẢNG BỘ
 • Phó hiệu trưởng
 • Phạm Văn Tâm
 • BCH ĐẢNG BỘ
 • Bí thư Đảng ủy
 • 0977973122
Nguyễn Công Lam
 • Nguyễn Công Lam
 • BCH ĐẢNG BỘ
 • UVBTV Đảng ủy, phó hiệu trưởng
 • 0941709777
 • conglamkrb@gmail.com