ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT KRÔNG BÔNG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ LẦN THỨ VI – NHIỆM KỲ 2020-2025

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Sau một thời gian chuẩn bị tích cực và thực hiện đầy đủ các bước, quy trình theo các văn bản hướng dẫn của các cấp, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Bông. Đảng bộ trường THPT Krông Bông đã tổ chức Đại hội Đảng bộ Trường THPT Krông Bông lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 từ ngày 04 tháng 6 đến ngày 5 tháng 6 năm 2020.

CHỦ ĐỀ ĐẠI HỘI

 “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng Đoàn thể vững mạnh; đoàn kết nội bộ; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng dạy học; tiếp cận nhanh và thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới; phấn đấu xây dựng nhà trường sớm đạt chuẩn quốc gia”

 

Tham dự Đại hội có toàn thể 45 đại biểu của 4 chi bộ trực thuộc Đảng bộ nhà trường, trong đó có 43 đảng viên chính thức và 02 đảng viên dự bị.

 

       Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Thanh Hồng – Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch HĐND huyện.

        Đại hội đã tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình 5 năm 2015-2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 5 năm 2020-2025 nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội. Đại hội đã nghe các báo cáo tham luận, ý kiến xây dựng của các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ; tiếp thu ý kiến chỉ đạo Đại hội của đồng chí Trần Thanh Hồng – Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch HĐND huyện để bổ sung, hoàn thiện phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025.

        Phát huy truyền thống của nhà trường, thành tích đã đạt được và bài học kinh nghiệm từ thực tiễn trong nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội đã đi đến thống nhất về những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 5 năm 2020-2025 nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội:

         Các chỉ tiêu chủ yếu:

 1. Mục tiêu tổng quát:

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ trường THPT Krông Bông tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, các đoàn thể; phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp tục thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương; làm tốt công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật trong Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng. Các chi bộ, đoàn thể và đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ theo Nghị quyết và Kế hoạch các cấp đề ra.

Đảng ủy lãnh đạo nhà trường và các tổ chức đoàn thể thực hiện đầy đủ các nội dung về đổi mới toàn diện giáo dục theo khung kế hoạch đề ra của các cấp từ trung ương đến cơ sở, đồng thời tăng cường công tác kiểm định chất lượng giáo dục, đẩy nhanh việc công nhận trường chuẩn Quốc gia trong nhiệm kỳ này.

 1. Các chỉ tiêu cụ thể:

2.1- Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, chuyên môn giỏi, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh. Hằng năm tập thể nhà trường là đơn vị lao động tiên tiến.

2.2- 100% cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên tham gia học tập và thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết, quy định của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước, của Ngành Giáo dục.

2.3- Đảng ủy lãnh đạo nhà trường xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị  đạt chuẩn và trên chuẩn cả về số lượng và chất lượng đảm bảo yêu cầu về đổi mới giáo dục.Tăng số lượng cán bộ, giáo viên trên chuẩn đạt tỉ lệ từ 10% trở lên.

2.4- Mỗi năm phấn đấu đạt từ 97% trở lên lao động tiên tiến; đề nghị UBND tỉnh khen thưởng từ 1 đến 2 cá nhân; phấn đấu 01 CSTĐ cấp tỉnh, Sở Giáo dục công nhận 15% CSTĐCS trong số LĐTT và 20% giấy khen cho các cá nhân và tập thể lao động tiên tiến.

          2.5- Tỉ lệ học sinh khá, giỏi hằng năm đạt ít nhất 40%, các tỉ lệ này phải được giữ ổn định hằng năm và phấn đấu năm sau cao hơn năm trước, hạn chế học sinh có học lực yếu kém không quá 10%. Tỉ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm khá, tốt đạt ít nhất 90% và hạnh kiểm yếu không quá 1%.

2.6- Làm tốt công tác duy trì sỉ số, học sinh bỏ học không quá 3%, học sinh lưu ban không quá 4%. Phấn đấu có học sinh giỏi Quốc gia, có dự án KH-KT thi quốc gia và tăng số lượng học sinh giỏi tỉnh, số dự án KHKT đạt giải cấp tỉnh.

2.7- Tổ chức tốt kỳ thi THPT Quốc gia hằng năm và phấn đấu đạt tỉ lệ tốt nghiệp từ 80% trở lên và năm sau tỉ lệ cao hơn năm trước.

2.8- Làm tốt công tác kiểm định chất lượng giáo dục (theo Thông tư 18)  vànhanh chóng đề nghị công nhận trường chuẩn Quốc gia trong nhiệm kỳ này (phấn đấu năm 2023 đăng ký đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1).        

          2.9- Hằng năm Đảng ủy lựa chọn từ 5-8 quần chúng ưu tú tham gia bồi dưỡng kết nạp đảng và kết nạp mới từ 2-3 đảng viên.

2.10- Thực hiện chương trình kiểm tra giám sát của Đảng ủy, UBKT, các chi bộ đạt 100% kế hoạch đề ra.

2.11- 100% đảng viên tham gia đóng góp xây dựng cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể nơi cư trú; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân nơi cư trú với địa phương. 100% gia đình cán bộ đảng viên đạt gia đình văn hóa hằng năm.

2.12- Hằng năm có 100% đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

2.13- Phấn đấu hằng năm có 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Các tổ chức đoàn thể trong đơn vị đạt vững mạnh.

2.14- Làm tốt công tác kết nghĩa với Buôn Tơng Rang, xã Cư Đrăm theo phân công của Huyện ủy. Xây dựng quỹ hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn của Buôn Tơng Rang và Công đoàn viên của nhà trường, phấn đấu 01 đến 02 nhà với mức hỗ trợ dự kiến từ 60 đến 70 triệu đồng cho mỗi nhà.

 1. Công tác xây dựng Đảng và đảng viên:

          Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đổi mới học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Coi trọng hơn nữa việc bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức thường xuyên cho mọi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện cơ hội chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. – Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; xây dựng đội ngũ đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu.

Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ, coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Thực hiện tốt các quy định và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Thực hiện nghiêm cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát các tổ chức đảng, đảng viên. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Xử lý kịp thời, nghiêm minh các vi phạm theo đúng quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước.Tăng cường năng lực và kiên quyết, kiên trì trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí hoặc có vụ việc phức tạp, nghiêm trọng, “lợi ích nhóm”, dư luận bức xúc.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, trước hết là đối với hệ thống chính trị. Đổi mới lề lối, phong cách làm việc, giảm bớt giấy tờ, giảm hội họp. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao năng suất, hiệu quả công tác.

 1. Công tác xây dựng cơ quan đơn vị nhà trường vững mạnh:

Đảng ủy thực hiện chức năng lãnh đạo về công tác tổ chức và cán bộ, xây dựng cơ quan đơn vị nhà trường vững mạnh. Đảng ủy tham mưu cho Huyện uỷ và Sở Giáo dục về công tác tổ chức, cán bộ trong phạm vi quản lý và đề nghị Huyện uỷ tạo điều kiện cho cấp ủy, cán bộ chủ chốt trong đảng bộ nâng cao trình độ lý luận Chính trị. Làm tốt công tác quy hoạch cán bộ hằng năm và đề  bạt cán bộ cho cấp trên xem xét nhằm tạo nguồn cán bộ có chất lượng..

Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đổi mới lề lối và phong cách làm việc, giải quyết kịp thời những vấn đề thực tiễn đặt ra trong công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ.

Phân công cấp ủy viên, đảng viên phụ trách công việc cụ thể, phát huy được năng lực, sở trường của từng cá nhân, nắm bắt được năng lực mỗi cá nhân để bố trí công việc phù hợp. Các đồng chí trong cấp uỷ, người đứng đầu các tổ chức đoàn thể kết hợp chặt chẽ với thủ trưởng cơ quan trong giải quyết công việc, nhằm phát huy năng lực hiện có và đạt hiệu quả cao nhất trong quá trình công tác.

 1. Hoạt động các tổ chức đoàn thể :

Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể là một trong những công tác quan trọng của Đảng bộ, do đó hàng tháng phải đánh giá cụ thể hoạt động của các đoàn thể và định hướng kế hoạch chung cho các đoàn thể chủ động hoạt động,phân công đảng viên có năng lực phụ trách các đoàn thể. Đảng uỷ lãnh đạo chính quyền tạo điều kiện giúp đỡ các đoàn thể quần chúng hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và điều lệ các đoàn thể. Phải xem mọi hoạt động của đoàn thể là động lực thúc đẩy phong trào thi đua Hai tốt, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong đơn vị.       

Đảng bộ tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng và Chính quyền bằng các hình thức góp ý kiến để Đảng ủy và đảng viên trong Đảng bộ ngày càng phát huy vai trò lãnh đạo tốt hơn, đảng viên tiên phong gương mẫu hơn, đồng thời giới thiệu cho Đảng bộ nhiều đoàn viên ưu tú trong công tác phát triển đảng viên và tạo nguồn cán bộ kế cận có chất lượng cao.

Tăng cường công tác quán triệt của Đảng ủy đối với nhà trường và các tổ chức đoàn thể trong việc thực hiện Nội quy, nề nếp trường học và quản lý giáo dục đạo đức học sinh. Xây dựng nền nếp, kỷ cương; đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục. Đặc biệt là xây dựng biện pháp nâng cao chất lượng đại trà ở học sinh, duy trì sỉ số và khắc phục tình trạng bỏ học. Làm tốt công tác khuyến học khuyến tài hằng năm.

4.1- Một số nhiệm vụ trọng tâm công tác đoàn thanh niên trong thời gian tới:

Tổ chức tốt các phong trào hành động cách mạng: Phong trào “Thanh niên tình nguyện”, phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”.

Tổ chức thực hiện tốt các chương trình đồng hành: Chương trình “Đồng hành với thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học”, chương trình “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”, chương trình “Đồng hành với thanh niên phát triển kỹ năng thực hành xã hội, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”.

Triển khai có hiệu quả các phong trào “Học sinh 3 rèn luyện”, “Học sinh 3 tốt”. Chú trọng các giải pháp thúc đẩy hoạt động sáng tạo trong đoàn viên, học sinh; hỗ trợ học sinh khởi nghiệp sáng tạo.

Đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực học đường. Tăng cường giáo dục kĩ năng sống cho đoàn viên, thanh niên.

Đẩy mạnh công tác giáo dục của Đoàn. Tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho Đoàn viên, học sinh. Thực hiện tốt công tác xây dựng Đoàn vững mạnh, Đoàn tham gia xây dựng Đảng.

4.2- Một số nhiệm vụ trọng tâm công tác công đoàn trong thời gian tới:

Chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CB- GV – NV, xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà ổn định, tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục đào tạo, phục vụ công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giáo dục chính trị, đạo đức nhà giáo và NLĐ, phát triển đội ngũ nhà giáo và NLĐ, góp phần thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam.

Vận động, tổ chức nhà giáo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn do Bộ và Sở phát động.

Đổi mới nội dung phương pháp hoạt động Công Đoàn. Xây dựng tổ chức Công Đoàn vững mạnh. Tham gia xây dựng Đảng, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh.

Cũng với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và tập trung cao độ, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ trường THPT KRÔNG BÔNG khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 9 đồng chí là:

 1. Đồng chí Phạm Văn Tâm – Bí thư Đảng ủy khóa V – Phó hiệu trưởng trường THPT KRÔNG BÔNG
 2. Đồng chí Dương Kim Thạch – Hiệu trưởng trường THPT KRÔNG BÔNG
 3. Đồng chí Nguyễn Công Lam – Phó bí thư Đảng ủy khóa V Phó hiệu trưởng trường THPT KRÔNG BÔNG 
 4. Đồng chí Hoàng Minh Quốc – Chủ tịch Công đoàn trường THPT KRÔNG BÔNG- Bí thư chi bộ II
 5.         Đồng chí Phan Minh Phước – Bí thư chi bộ IV
 6.          Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Loan – Bí thư chi bộ I
 7.          Đồng chí Hồ Thị Nguyệt – Bí thư Chi bộ III- Phó Hiệu trưởng Nhà trường
 8.          Đồng chí Đặng Quang Tùng – Bí thư Đoàn Trường
 9. Đồng chí Trần Quốc Quốc – Chủ tịch Hội LHTN Trường

Thực hiện chương trình làm việc, ngay sau khi có kết quả bầu cử, Ban Chấp hành Đảng bộ trường THPT Krông Bông, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã tiến hành Hội nghị lần thứ nhất để bầu các chức danh chủ chốt của Đảng ủy.

Kết quả, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ đã bầu 3 đồng chí vào Ban Thường vụ Đảng ủy gồm:

 1. Đồng chí Phạm Văn Tâm – Bí thư Đảng ủy khóa V – Phó hiệu trưởng trường THPT KRÔNG BÔNG
 2. Đồng chí Dương Kim Thạch – Hiệu trưởng trường THPT KRÔNG BÔNG
 3. Đồng chí Nguyễn Công Lam – Phó bí thư Đảng ủy khóa V Phó hiệu trưởng trường THPT KRÔNG BÔNG 

 

           Hội nghị đã bầu đồng chí Dương Kim Thạch – Hiệu trưởng trường THPT KRÔNG BÔNG  giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Phạm Văn Tâm – Phó hiệu trưởng trường THPT KRÔNG BÔNG  – Phó bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ban Chấp hành Đảng bộ đã bầu 3 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với các chức danh cụ thể như sau:

 1. Đồng chí Phạm Văn Tâm – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra
 2. Đồng chí Phan Minh Phước – Ủy viên Ủy ban Kiểm tra
 3. Đồng chí Phan Công Trung – Ủy viên Ủy ban Kiểm tra

          Thực hiện chương trình Đại hội, các đại biểu dự Đại hội cũng đã tiến hành bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu đại diện cho Đảng bộ trường THPT Krông Bông đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện Krông Bông, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 4 đồng chí sau:

 1. Đồng chí: Dương Kim Thạch – Đại biểu chính thức
 2. Đồng chí : Y Khanh Teh – Đại biểu chính thức
 3. Đồng chí : Hồ Thị Nguyệt – Đại biểu chính thức      
 4. Đồng chí : Phạm Văn Tâm – Đại biểu dự khuyết

 

Cuối cùng, Đại hội nghe, thảo luận và thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường THPT Krông Bông Khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 do đồng chí Mai Văn Chánh – Trưởng đoàn Thư ký trình bày.

          Sau hai ngày làm việc khẩn trương, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, tập trung, đổi mới, sáng tạo, Đảng bộ trường THPT Krông Bông Khóa VI , nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã hoàn thành đầy đủ các nội dung đề ra và đã thành công tốt đẹp. 

         Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Trường THPT Krông Bông  đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Trường THPT Krông Bông nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT KRÔNG BÔNG LẦN THỨ VI  NHIỆM KỲ 2020-2025