Kế hoạch chuyên môn tháng 02/2024

Kế hoạch chuyên môn tháng 02/2024

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch chuyên môn tuần 22 (từ 29/01-04/02/2024)

Kế hoạch chuyên môn tuần 22 (từ 29/01-04/02/2024)

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch hoạt động tháng 02 năm 2024

Kế hoạch hoạt động tháng 02 năm 2024

Lượt xem:

[...]
QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI HÀNG THÁNG TỪ 01-2024

QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI HÀNG THÁNG TỪ 01-2024

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch chuyên môn tuần 21 (từ 22-28/01/2024)

Kế hoạch chuyên môn tuần 21 (từ 22-28/01/2024)

Lượt xem:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    TRƯỜNG THPT KRÔNG BÔNG                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                  Số: 21-KHCM                                                              Krông Bông, ngày 19 tháng 01 năm 2024   KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 21 (Từ 22-28/01/2024)  I/ Nhận xét, đánh giá tuần 20 (tuần [...]
Kế hoạch hoạt động của Đảng bộ năm 2024

Kế hoạch hoạt động của Đảng bộ năm 2024

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch hoạt động của Đảng bộ năm 2024

Kế hoạch hoạt động của Đảng bộ năm 2024

Lượt xem:

[...]
Nghị quyết Đảng ủy năm 2024

Nghị quyết Đảng ủy năm 2024

Lượt xem:

[...]
Báo cáo tổng kết công tác đảng năm 2023

Báo cáo tổng kết công tác đảng năm 2023

Lượt xem:

[...]
KẾ HOẠCH THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2024

KẾ HOẠCH THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2024

Lượt xem:

[...]
Trang 1 / 212 »